WAT IS VISITATIE EN WAAROM VISITEREN?

Geplaatst op: 21 november 2018

WAT IS VISITATIE EN WAAROM VISITEREN?

hero (1).jpg

Wat is nu eigenlijk visitatie? Visitatie is ‘een intercollegiale doorlichting van de organisatie van

Wat is nu eigenlijk visitatie? Visitatie is ‘een intercollegiale doorlichting van de organisatie van je werkzaamheden in je praktijk. Er wordt gekeken naar het volledige proces van een klant, van begin tot eind. Hiervoor gaan een tweetal extern ingeleende visiteurs of interne beroepsgenoten bij elkaar op ‘visite’ om te zien hoe de zorgverlening in de betreffende praktijk is georganiseerd.
Een visitatie bestaat uit een voorbereidingsgesprek en een bezoek met een gesprek. Deze gesprekken vinden in vertrouwelijke sfeer plaats en zijn erop gericht de werkzaamheden van de gevisiteerde in kaart te brengen en waar mogelijk meer te laten stroomlijnen.
Ter afsluiting geven de visiteurs hun feedback en doen zij suggesties ter verbetering. Deze suggesties zijn verbonden aan het beroepsprofiel en de praktijkcode. De visitatiecommissie beoordeelt o.a. de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het vak wordt uitgeoefend. De visiteurs beoordelen niet hoe hun collega’s functioneren.

Waarom is visiteren belangrijk en waarom voeren we het in?
De basisgedachte achter visitatie is dat tekortkomingen in de kwaliteit van zorg zelden te wijten zijn aan onkunde, ondeskundigheid of desinteresse van zorgprofessionals. Verbeterpunten hangen eerder samen met de organisatie van de zorg. Immers, het proces levert die kwaliteit waarvoor het ontworpen is. Er zijn dus altijd mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Een visitatie is zeker niet bedoeld om elkaar te controleren.

Voor wie geldt de visitatieverplichting eigenlijk?
Alle leden worden één keer per 5 jaar gevisiteerd. De visitaties worden bij de VIV ingevoerd vanwege de kwaliteit die nagestreefd wordt. En in het licht van de WKKGZ zodat we ook naar buiten laten zien transparant, professioneel en open te handelen.
De visitaties vinden plaats volgens een door de ALV goedgekeurd visitatieprotocol en wordt uitgevoerd door zowel onze eigen leden als een extern bureau, AVAR.

Extra achtergrondinformatie visitatie 
Visitatie kent een aantal specifieke kenmerken, waarmee het zich van andere auditvormen onderscheidt:

 • Een visitatie wordt altijd in overleg gepland,
 • De tijdsduur, voorwaarden, verwachtingen en eventuele kosten van de visitatie worden vooraf afgestemd;
 • Een visitatie wordt voor en door beroepsgenoten uitgevoerd;
 • Het gaat om een educatieve activiteit, waarbij geldt “Every defect is a treasure!”;
 • De visiteurs hanteren een vooraf door ViV vastgesteld protocol, goedgekeurd door een koepelorganisatie;
 • De visitatie wordt uitgevoerd aan de hand van een vooraf toegestuurde vragenlijst;
 • Visitatie vindt 1x in de 5 jaar plaats;
 • Visitatie heeft tot doel inzicht te krijgen in gevolgde processen en procedures zoals VIV die opgesteld heeft;
 • Visiteurs nemen objectief waar en oordelen niet. Wel geven zij tips en verbeterpunten aan;
 • Tijdens een visitatie wordt de geboden zorg aan de door de beroepsvereniging gestelde normen getoetst;
 • Na afloop vindt er een evaluatie met verbeterpunten plaats in de vorm van een verslag;
 • Het visitatierapport is vertrouwelijk.